Andreetti Károly Általános és Művészeti Iskola

 

Az Andreetti Károly Általános és Művészeti Iskola eredete 1752-ig vezethető vissza. A régi, sok hagyománnyal rendelkező intézmény komoly kötelezettséget ró pedagógusaira és tanulóira.

Sóskút egy soknemzetiségű kisközség. A különböző nemzetiségeknek viszonylag sokáig sikerült – sokszínűségükben is zártan – megőrizniük tradícióikat. Az ehhez való ragaszkodás mutatja a művészeti iskola azon törekvését, hogy a néptánc, népzene és kerámia tanszakokon ezek további áthagyományozódása megtörténjen. Az alapfokú művészeti intézményben művészeti nevelés és oktatás folyik, mely megalapozza a művészi kifejező készségeket, illetve előkészít, felkészít a szakirányú továbbtanulásra.

Az önkormányzat lehetővé tette, hogy más településekhez viszonyítva sokkal optimálisabban tudjunk megfelelő segítő-fejlesztő szakembereket alkalmazni oktatási intézményeinkben, s így a gyermekek helyben jussanak például pszichológushoz, logopédushoz, fejlesztő pedagógushoz, gyógytestnevelés órákhoz, sőt mozgássérült tanulónk a konduktív pedagógiai ellátást is részben helyben kaphassa.

Sóskúton is jelentkezik a lakosság magasabb kulturális igénye abban, hogy elvárja, megköveteli az iskola kulturáltságát. Önkormányzatunk ezt figyelembe véve alakítja a helyi iskolapolitikát. Ennek az iskolának egy már-már mitikussá emelkedett névadó személyisége van Andreetti Károly személyében, akinek nyomdokaiba lépve kötelességének érzi mindenki, aki a helyi oktatáspolitikában részt vesz, hogy méltó utódja legyen, hiszen szükségszerű, hogy egy kisközségben nemzedékek járnak ugyanabba az iskolába, s még élnek azok, akiknek hozzátartozóik Andreettit személyesen ismerték.

Az iskolát Andreetti Károly apja tervezte és építtette. Abban az időben ez az iskola volt a megye legnagyobb, legmodernebb és egyedüli emeletes iskolája. Névadónk az Iskola Gondnokság elnöki valamint az akkori Iskolaszéki elnöki tisztségét töltötte be. Gyakran hospitált és előfordult, hogy eltanácsolt pedagógusokat, akik nem feleltek meg magas mércéjének. Nem csak követelt, hanem mindent meg is tett az iskola felvirágoztatása érdekében, s meg is tehetett, hiszen sokat írhatnánk Andreettiről a bányatulajdonosról, a földbirtokosról, az építészről, az Országos Magyar Képzőművészeti Főiskola tanáráról és rektoráról, az országos Rajztanárvizsgáló Bizottság elnökéről, jeles alapítványok kurátoráról, az Országos Ösztöndíjtanács tagjáról, híres művészek barátjáról, az országgyűlés felső házának tagjáról, és folytathatnánk a sort. Nem csoda, ha az iskoláztatási hagyományok nálunk is lakossági igényként jelentkeznek, s ezzel számolniuk kell azoknak, akik döntést hoznak iskolaügyben. Sóskút községének képviselőtestülete szem előtt tartja tehát azt, hogy az iskolaépület, a megfelelő infrastruktúra rendelkezésre álljon ahhoz, hogy méltó utódokként oktassuk, neveljük a most felnövő generációkat. Ennek köszönhetően iskolánk egy gyönyörű, tágas parkban épült, melyben van hely a bővítésre. Amikor szükséges volt, akkor új szárnyat, új emeleteket húztak az eredeti épületre. Folyamatosan karbantartják és modernizálják, pályázatok útján és saját forrásból is fejlesztik évről évre.

Az eddigiekből nem derült ki, de intézményünk működési területe ugyan Sóskút nagyközség közigazgatási területe, de intézményfenntartói társulásban fogadja Pusztazámor község felső tagozatos korú tanulóit. Pusztazámoron tehát tagintézményünk van. Ott ugyanis csak 1-4. osztályig tudják megoldani a helyi iskoláztatást, azt is olyan módon, hogy ott szervezünk iskolaotthonos osztályt mindkét község tanulóinak, s a sóskúti gyerekek is oda járnak át, amennyiben ezt igénylik.

Művészeti iskolánk pedig telephellyel rendelkezik Diósdon, ahol alapfokú művészetoktatásban részesíti a jelentkező diósdi gyermekeket.

Felismerve a 21. század emberével szemben támasztott követelményeket illetve az oktatás beszállító piacának igényeit (szülők), bevezettük egyrészt az informatika oktatását 1. évfolyamtól, másrészt az idegen nyelv (angol) oktatását emelt óraszámban 1. évfolyamtól. Szakmailag vitatható kérdések ezek, de amióta szolgáltatjuk ezeket a lehetőségeket, azóta nem az a tendencia érvényesül, hogy a szülők áthordják más településre (főleg Érdre) gyermekeiket, hanem az, hogy a környező településekről (Érd, Tárnok, Biatorbágy) járnak át hozzánk gyermekek. Ennek köszönhetően sokkal gazdaságosabban működik iskolánk, és lehetőség nyílik csoportbontásokra is a hatékonyabb oktatás és nevelés érdekében.

Az idén elindult „humán profil” kialakítása, szintén olyan igényeket, szükségeket elégít ki, melyeket a térségben egyetlen általános iskola sem. A kezdeményezés lényege, hogy csoportbontásokban tanítjuk a magyar tantárgyat a matematikával, így minden tanulót saját képességeihez igazodva tudunk fejleszteni. Mivel nem egy elitképző szándék hozta létre a törekvést, melyben kizárólag a tehetséges gyermekekre koncentrálunk, hanem a fejlesztés is komoly része, szándékosan nem magyar tagozatnak nevezzük. A „humán profil” keretébe beépül a már eddig is működő sok program, feladat, mint a faluújság iskolai rovatának évente négyszeri megszerkesztése; az iskolában minden évben kialakított humán projektek például: A reneszánsz éve, Barangolás Európában, Történelmi barangolás Magyarországon; a névadónk tiszteletére megrendezett Andreetti-hetek, melyek alkalmával öt területi vetélkedő (Területi játékos humán felsős csapatvetélkedő, Területi angol verseny nem tagozatos 5-6. osztályosoknak, Területi ügyességi verseny, Területi játékos természettudományi alsós csapatvetélkedő, Területi amőba verseny) és számos iskolán belüli program, mint Autóverseny, Tolldaráló versíró verseny, Művésztanárok koncertje stb. Ezen kívül a falu kulturális életének aktív szervezője az iskola, hiszen nemzeti ünnepeinket is a művészeti iskola nívós műsora biztosítja a falu lakosságának. A falu határain túl terjeszkedve pedig már évek óta a Budaörsi kistérségi fesztivál szervezésében is kivesszük részünket, s gazdagítjuk egy Kistérségi rajz- és szavalóversennyel.

A „humán profil” keretén belül komoly versenyeztetés folyik, évi közel harminc humán versenyen mérettetnek meg diákjaink.

A humán vonal erősítése nem jelenti a reál arcél elhanyagolását. Tisztában vagyunk korunk kihívásaival, és minden lehetőséget megragadunk, hogy a reál jelleget is erősítsük. Ebben segítené iskolánkat ez az újabb lehetőség.

 

Sóskút, 2011-09-26.                                       

Kuzselné Schóber Ágnes  Igazgató

Honlap: http://iskola.soskut.hu/